Om U welkom te mogen heten in onze salon, volgen hier de huisregels waar een ieder zich aan moet houden.

Wij werken alleen volgens afspraak en betaling is zowel contant als met pin mogelijk. Afspraak afzeggen?, geen probleem, echter wel minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak. Wanneer er later wordt afgezegd wordt er 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht. Afspraken afzeggen kan alleen telefonisch. Op tijd komen is erg belangrijk. Wanneer u meer dan 10 minuten te laat bent en er na u nog een afspraak gepland staat, kunt u niet meer behandeld worden en dient u een nieuwe afspraak te maken. roken is niet toegestaan. Wij adviseren geen kleine kinderen mee te nemen naar de salon.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelstudio of beautysalonis uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij hebben geheimhoudingsplicht over alles dat wordt besproken tussen cliënt en de behandelaar. Kunstnagels worden alleen gezet bij personen van 16 jaar of ouder. Wij geven garantie op onze behandelingen, echter als wij vermoeden dat er onkundig is omgegaan met de door ons geplaatste nagels vervalt deze garantie.
Bij het boeken van een afspraak met D-nails and More gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: – Het is niet toegestaan een afspraak te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen – De gratis nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken. – Indien u binnen 36 uur voor de gratis nabehandeling de afspraak afzegt of u verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling boeken. – Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 36 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden. – Het is aan de klant om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling. D-nails and More heeft alle informatie over de behandelingen op de site en gaat ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de behandeling gaat plaats vinden. Algemene voorwaarden D-nails and More D-nails and More hanteert onderstaande algemene voorwaarden. 1 Algemeen 1. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die D-nails and More opdracht geeft tot behandeling. 1.1 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger. 1.2 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up,met behulp van de door D-nails and More te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. 1.3 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Skin Make Up. 1.4 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2 Overeenkomst 2.1 De overeenkomst tussen D-nails and More en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de D-nails and More tot behandeling. 2.2 D-nails and More is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. 3 Toestemming 3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan D-nails and More .. 5 Tarieven en zorgverzekering 5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd. 7 Annulering 7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (36) uur tevoren bij D-nails and More af te zeggen. 7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal D-nails and More een bedrag van € 75,- (zegge: vijfenzeventig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten. 7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door D-nails and More is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van D-nails and More , kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak. 8 Aansprakelijkheid 8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van D-nails and More leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door D-nails and More afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. D-nails and More is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens D-nails and More . 8.2 D-nails and More kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat. 8.3 D-nails and More is niet aansprakelijk voor beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken. 8.4 D-nails and More is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie, verkleuringen en veranderingen op huid na de behandeling(en). 8.5 D-nails and More is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg. 8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen. 9 Klachten 9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door D-nails and More , meldt de cliënt dit direct, althans binnen 7 dagen. D-nails and More en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. 9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden. 10 Nietigheid In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 11 Toepasselijk recht Op de tussen D-nails and More en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12 Wijziging 12.1 D-nails and More behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen